HỘI THẢO THAM VẤN

Xây dựng quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu trọng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

  • Diễn ra vào ngày 27/08/2021
  • Tài liệu sử dụng trong Hội thảo:
Menu