Báo cáo: Đánh giá cơ chế trách nhiệm mở rộng
của nhà sản xuất (EPR) đối với chất thải bao bì tại Việt Nam

 

Tóm tắt:
Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được chứng minh là một biện pháp hiệu quả đối với quá trình chuyển đổi từ mô hình tiêu dùng tuyến tính sang các thực hành kinh tế tuần hoàn, nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Báo cáo “Đánh giá cơ chế EPR đối với chất thải bao bì tại Việt Nam” của WWF đóng góp những phân tích về bối cảnh trong nước và đưa ra những khuyến nghị, lộ trình cần thiết để xây dựng và áp dụng cơ chế này theo sát thực tiễn ngành bao bì và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu