Hội thảo tham vấn: Xây dựng quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

 

 

Các tài liệu sử dụng trong Hội thảo:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu