Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)
đối với rác thải bao bì tại Việt Nam

Dự án:
Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển
https://beatplasticpollution.eu/rethinking-plastics/

Tác giả:
Pascal Renaud (GIZ), Fanny Quertamp (Expertise France)
Quá trình xây dựng báo cáo có sự chia sẻ và góp ý của Ông Phan Tuấn Hùng và Nguyễn Thi (Vụ pháp chế, Bộ TN&MT); Nguyễn Hoàng Phương.

Biên tập:
Axel Darut (Citeo)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu